"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

OPEN BIM

Често задавани въпроси

1. Какви са ключовите проблеми при сътрудничеството по проект между архитекти, инженери и строители?

Дори и в най-малък мащаб, AEC проектите са заредени със сериозни предизвикателства по отношение на съвместната работа. Успешно завършените проекти са резултат от сътрудничеството между различни екипи професионалисти (архитекти, инженери, изпълнители и подизпълнители). Тези екипи много често имат различни (определяни от специалността) приоритети и принадлежат към независими организации с различни интереси.

 

  

 

 

Предвид казаното по-горе ето и кои са най-често срещаните проблеми при сътрудничеството по проект:

• липса на реални процеси на координация → много често сътрудничещите си страни всъщност не координират своята работа, а просто споделят промените в документацията, показвайки някакъв замисъл по отношение на дизайна.

• загубена информация при конвертирането на данните → данните, които използва едната страна трябва да бъдат конвертирани, за да се изобразят в работната среда на другата страна за нуждите на координацията.

• проблеми с интерпретирането на данните, получени от другата страна → данните се превръщат в значима информация, само когато е налична подходяща среда за правилното й интерпретиране.

• ограничена възможност за използване на данните, предоставени от другата страна→ когато предоставената ви информация не може да бъде интегрирана във вашата работна среда.

• липса на проследяване на въведените промени в модела→ координацията не е еднократна обмяна на данни, а продължителен двупосочен процес.

• липса на обща координационна среда за всички специалности→ координацията теоретично означава свързване на всички включени дейности като откриване на конфликти, количествени сметки и въпроси, свързани със строителството.

• липса на подробен модел за строителство→ закъснялата координация и времето, отделено за създаване на двумерни чертежи, оказват влияние върху процеса, затова често строителството се основава на скици, а не на актуализирани планове.

 

2. Какви са различните подходи за справяне с проблемите при сътрудничество? 

Разглеждайки проблема на техническо ниво, координацията между различните специалности премина през дълга еволюция. Традиционно различните дисциплини представят за обсъждане отпечатаните набори документи от различните етапи на проектантския процес и използват светлинни маси, за да се опитат да координират отделните строителни структури и сградни системи. Този подход все още е популярен днес с цифрови еквиваленти на хартията, но все още в 2D DWG и PDF базирано сътрудничество...

С настъпването на BIM, сътрудничеството навлезе в нова ера с много по-богата база данни за модела. Със създаването на BIM моделите, се увеличи необходимостта за реално сътрудничество, основано на модела. Появиха се два фундаментално различни подхода: единият - познат като „платформен" подход, при който сътрудничеството се осъществява като различните специалности използват еднакъв софтуер, а другият - „отворен" подход, при който различни софтуерни решения оформят основите на сътрудничество, базирано на модела. 

 

3. Какви са характеристиките на „традиционния" подход? 

Традиционен подход към интердисциплинарното сътрудничество основно означава всяка форма на 2D сътрудничество включващо хартия, DWG или PDF, или каквито и да било други 2D форми. Този подход може да бъде характеризиран по следния начин:

• ограничени работни процеси по отношение на координацията→ целия работен процес разчита на твърде много ръчна работа и готовност за сътрудничество между страните

• трудно преобразуване на данни→целият работен процес е основан на „ням" формат-посредник, така че преобразуването на данните завършва със загуба на голяма част от тях.

• Неизползваемост на данните на другите

• Липса на подробна координация - поради природата на 2D работните процеси, проектът не може да бъде съгласуван в обща интегрирана работна среда.

 

4. Какви са характеристиките на „платформения" подход? 

Един от известните подходи към базирано на модела сътрудничество е платформения подход, при който различните продукти от едно продуктово семейство се използват, за да се осигури бинарна съвместимост. Тази съвместимост на ниво данни сама по себе си може да доведе до сериозни пропуски при процеса на координация:

• Няма преобразуване на данни→ този подход лежи на предположението, че при пълното премахване на необходимостта от преобразуване на данни, всички координационни проблеми се решават. За съжаление независимо от формата на данните, различните специалности имат наистина различно разбиране за отделните структури.

• Ограничено използване на данните, предоставени от другите специалности

• Проблеми със съвместимостта --> за пълното оползотворяване на възможностите, които предлага платформения подход, необходимо условие е точната синхронизация. Но тук имаме изискването освен еднаквата платформа, всички участници в проекта да разполагат с една и съща версия на софтуера. Това лесно може да създаде проблеми, ако към проекта трябва да се присъедини някой от друга организация със самостоятелни проекти и ИТ график.
 

5. Какви са характеристиките на „отворения" подход? 

Другият известен подход към сътрудничество, базирано на модела насърчава отворени работни процеси, при които сложни фирмени и проектни структури биват правилно оценявани и разбирани. При този подход участниците в проекта могат да бъдат селектирани на базата на техните професионални качества, вместо според софтуера, с който работят. 

 

• Системна независимост→ както се подразбира от името им, отворените работни процеси предоставят на отделните дисциплини опцията да използват най-добрите инструменти за целите на своята работа, без да губят предимствата на базираното на модела сътрудничество.

• Цялост и собственост на данните в BIM проекта→ в реалния свят пред различните дисциплини има условия за собственост и отговорност по отношение на проектните данни. С отворените процеси на сътрудничество това е напълно осигурено, тъй като се разработват и координират паралелни структури от данни, които впоследствие биват координирани.

• Прозрачност на работните процеси → отвореното сътрудничество изисква съвместимост на работните процеси, постигната чрез ясно определени протоколи и точна интерпретация на данните, за да се осигури отворен интерфейс за всяко решение, което желаете да включите в работата си.

 

6. Каква е официалната дефиниция за Open BIM? 

Open BIM е универсален подход към съвместното проектиране, изграждане и управление на сгради, основан на отворени стандарти и работни процеси. „Отвореният" BIM е иницииран и насърчаван от buildingSMART и няколко водещи софтуерни производители, използващи IFC.„Отвореният" BIM е инициатива на buildingSMART и редица водещи софтуерни производители. 

 

7. Каква е целта на движението Open BIM?

Единствената цел на движението Open BIM е да съдейства за популяризирането на отворени процеси на сътрудничество, които да доведат до по-добре координирани проекти. Тази цел ще бъде постигната чрез налагането на световно разпространен, публично разпознаваем Open BIM брандинг, който отговаря на специфични изисквания и е подкрепен с ясни дефиниции и прозрачност. Open BIM разчита на подкрепа от страна на някои от най-добрите практики, които ще подпомагат представянето и въвеждането му като гаранция за успех.

 

 



http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272