"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Новини

Graphisoft

BIM ТЕХНОЛОГИЯ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ от Дж. Лейзърин - трета част

01.09.2009

TEAMWORK 2.0 НА GRAPHISOFT ЩЕ РЕВОЛЮЦИОНИЗИРА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА BIM/IPD

От Джери Лейзърин

->>> Продължение от втора част - >>>

 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН TEAMWORK 2?

За читателите, които не са се досетили досега, ще кажа, че според мен технологията TW2 на Graphisoft ще бъде полезна на всички самостоятелни проектанти, проектантски екипи и фирми, прилагащи BIM и/или IDP методи. Можем да разделим предимствата от използването на технологията на общи предимства и предимства, приложими към фирми с определен размер - малки, средни и големи.
Общите предимства на TW2 започват с достъпа до елементите. Резервирането на елементи за работа в локалното копие на модела на проекта на всеки отделен потребител е лесно в TW2 и може да се направи изцяло в движение. Редактирането е като цяло непроменено в сравнение с използваните в актуалната версия на ArchiCAD методи, но записването и приемането на изменения с TW2 е радикално ускорено, защото новата функционалност за индивидуална обработка на нивото на отделните елементи ограничава двупосочния обмен на данни между сървъра и клиента само до въведените изменения, без да са необходими допълнителни действия за изчистване и/или управление на модела. Освобождаването на елементи се извършва така бързо, лесно и гъвкаво, както и тяхното резервиране.

По този начин целият цикъл на работния процес за отделните потребители и за проектантския екип като цяло е напълно трансформиран в положителна насока. Опасенията относно гъвкавостта на достъпа до необходимите части от модела на проекта просто изчезват. Много актуални продукти, използващи подхода на разрешаване на резервиране, непреднамерено насърчават поведение на потребителите/екипа, което в най-добрия случай е непродуктивно, а в най-лошия -деструктивно за екипа. Действайки според разбирането си в свой интерес, отделните потребители обикновено резервират по-големи части от модела, отколкото действително са им нужни за тяхната работа, задържат контрола върху тях по-дълго от строго необходимото и ги освобождават с нежелание. Подобно поведение не само оказва отрицателно въздействие върху целия екип, но може да провокира отрицателна спирала, когато се възприема от повече членове на по-многочислени екипи и мотивира още по-активно „запасяване с части от модела" от страна на всички членове на екипа.

При използване на TW2 не се изисква предварителна настройка или текуща поддръжка на работните области (но тези фирми или екипи, които предпочитат по-структуриран подход, могат да използват за тази цел инструментите за управление чрез CAD/BIM). Всеки потребител просто резервира необходимите му елементи, като използва произволен метод за избор, достъпен в ArchiCAD. Така резервираната работна област може да включва от отделна врата, прозорец, колона или друг елемент до произволна група елементи или произволна площ, зона, ниво или етаж.

Освен това, локалният/сървърен подход към актуализирането на модела, на който се основава TW2, ефективно отстранява риска локални грешки в резервираните елементи да увредят централния проект, когато направените редакции в тези резервирани елементи се синхронизират (повторно) с централния проект.

Що се отнася до предимствата на TW2, приложими към фирми с различен размер, Graphisoft е избрала да отговори на така наречените от нея изисквания за „динамичен работен процес" на малките и средните фирми, изискванията за „контролиран работен процес" на големите фирми (които имат 50 и повече служители, често работещи на разпръснати в географско отношение места) и т. нар. потребности от „дистанционен работен процес" на индивидуалните проектанти (аз определям последния тип работен процес не само като дистанционен, но и като „асинхронен работен процес").

Що се отнася до големите фирми, вградените в TW2 инструменти за администриране поддържат зависещи от функциите в екипа и/или индивидуално адаптирани права на достъп, чрез които може да се управлява най-строго структурираната или „контролирана" среда за създаване на BIM модели. Тези инструменти за администриране за Graphisoft BIM Server работят отделно от сървъра - дори на отделен компютър (локален или отдалечен), на който не е инсталирано копие на сървърния софтуер. В една фирма могат да работят повече от един сървъри, като по правило всеки от тях поддържа до половин дузина активни проекти и на практика неограничен брой потребители за всеки проект.

Благодарение на това проблемите, свързани с възможностите за разширяване (на броя на потребителите, броя и мащаба на проектите и т. н.), които възникват често при използване на традиционните BIM инструменти, на практика изчезват при въвеждане на TW2.

Същото може да се каже и за забавянията при актуализиране и проблемите, свързани с времето на изчакване при ползване на LAN/WAN мрежи. Улесненият достъп на потребителите до работните елементи създава положителна спирала: те ще резервират по-малка част от модела, ще я задържат за по-кратко време и ще я освобождават с по-голяма готовност. Общите предимства, свързани с ефективността, всъщност нарастват с увеличаването на размера на проектите и числеността на екипите (или, казано по друг начин, ограниченията на ефективността, които се избягват с използването на TW2, са пропорционално по-големи при по-голям проект/екип, а наред с това са налице допълнителни възможности за контрол и оптимизиране на работния процес посредством възлагане на работни елементи на потребителите чрез системите за резервиране и извеждане на съобщения).

В допълнение към тези въпроси, свързани с достъпа, контрола и възможностите за разширяване на дейността, за големите фирми и проекти очевидно ще е полезна обезпечената от TW2 поддръжка за своевременно разпределяне на работата между работни места с различно географско местоположение. С помощта на TW2 е по-лесно да се научи и разбере вътрешната организация на даден проект, който вече функционира, благодарение на което е по-лесно отделни потребители да се присъединяват към екипите и да ги напускат съобразно потребностите, а също така се намаляват разходите, свързани със спиране и започване на проекти. Мога лесно да си представя сценарии, при които големи фирми, използващи технологията TW2 на Graphisoft, преминават в движение към типа динамично разпределяне на човешките ресурси, който отдавна е (в голяма степен нереализирана) мечта на бюрата, разполагащи с няколко отделни офиса. За мен перспективата за динамично разпределяне на ресурсите означава способност за ангажиране на произволен служител, работещ в произволен офис, с произволен проект, по който се работи в произволен (друг) офис, без да възникват опасения относно времето за запознаване с този проект или времето на изчаквания или забавянията на работата поради използване на WAN/интернет.

За малките и средните фирми TW2 гарантира малко по-различен набор от предимства, съобразен по подходящ начин с техните потребности. Подобни фирми често не разполагат с време и ресурси за прилагане на строги процедури за създаване на проекти, продължителни периоди на обучение/запознаване с проектите и текущо управление на моделите. Въз основа на моя опит мога да кажа, че тези фирми се основават на колегиален вместо на йерархичен тип организация, който някои наблюдатели определят (без ироничен подтекст) като „контролиран хаос".

За разлика от подхода на контролиран работен процес, който като правило е желан от по-големите фирми, за малките и средните фирми ще бъдат полезни обезпечените от TW2 възможности за динамичен работен процес: стартиране на проекти с едно щракване на мишката (въз основа на готови конфигурации по подразбиране), петминутен период за подготовка (на практика не е необходимо да се отделя време за обучение) и достъп до елементите в движение за всички потребители (с което се избягват забавянията и неприятните емоции, произтичащи от блокирания достъп на определени потребители до проекта). Това, което за някои изглежда като контролиран хаос, всъщност е среда, в която всеки член на екипа може да работи по всеки проект толкова лесно, без необходимост от излишни административни действия и без прекъсвания на работата, както ако той би бил единственият член на екипа, работещ по този проект, а същевременно всички членове на екипа се ползват от предимствата на ефективно сътрудничество, осъществявано в реално време, като при това се спестяват голяма част от скъпите дейности по управление на CAD/BIM/модели и режийните разходи.

  

Въпреки че TW2 е преди всичко инструмент за съвместна работа за BIM проектиране, индивидуалните проектанти следва да извлекат от използването му не по-малко предимства от колегите им, работещи в малки и по-големи фирми. Graphisoft нарича този набор от предимства „дистанционен работен процес", но - както посочих по-горе - според мен по-подходящ е терминът „асинхронен работен процес". Подпомаганото със софтуер сътрудничество със самостоятелно работещи проектанти почти във всички случаи се осъществява през интернет. Такова сътрудничество може да се осъществява с проектанти на свободна практика и сътрудници на непълно работно време, които оказват съдействие за реализиране на даден проект (и обратно, проектантите на свободна практика, използващи BIM инструменти, също ще извлекат значителни предимства от обезпечената от TW2 поддръжка на този тип сътрудничество извън офиса). Самостоятелно работещите проектанти често се обединяват със свои колеги за подготовка на проекти за участие в конкурси за проектиране и сходни еднократни ангажименти, които изискват сътрудничество, но не оправдават създаването на проектен офис.

Използваният от TW2 метод на синхронизиране на измененията в проектите, основан на прехвърляне само на делта данните, гарантира че всички действия по актуализиране, осъществявани в такива виртуални екипи от самостоятелно работещи проектанти, се извършват със скорости, които са по-високи с цели порядъци от обезпечаваните от съществуващите решения за интернет-базирана съвместна работа по модели, основана на BIM инструменти. Тъй като работните процеси в рамките на TW2 могат да се осъществяват без необходимост от предварителна настройка или текущо управление, самостоятелните проектанти, обединени във виртуални екипи или мрежи на проектанти на свободна практика, не са обременени с тези неспецифични за проекта дейности. И накрая, тъй като Graphisoft BIM Server в рамките на TW2 обезпечава автоматично архивиране и поддръжка за дистанционно архивиране, самостоятелно работещите проектанти са освободени и от тази грижа за тяхната работа.

 

КАКВО ОЗНАЧАВА ВСИЧКО ТОВА?

Софтуерното проектиране, както по-голямата част от инженерните дисциплини, е професионална дейност, която трябва да намери баланса между конкуриращи се и често взаимно изключващи се критерии и желани характеристики. Всяка успешна софтуерна програма е изтъкана от прецизно балансирани компромиси между тези конкуриращи се изисквания. Що се отнася до инструментите за създаване на BIM модели, основните компромиси, съгласно моите критерии за оценка, са правени между интегрирането и гъвкавостта или между интегрирането и скоростта/ефективността. Произтичащите от стриктно интегриране, основано на централен модел на проекта, предимства, свързани с прецизност, съгласуваност и координация, твърде често се заплащат с неудовлетворителна скорост и ефективност на работата, както и със загуба на гъвкавост, която може да затормози или възпрепятства работния процес в архитектурните и инженерните фирми.

Отделните доставчици на софтуер са заложили в своите продукти различни подходи към тези компромиси. Например продуктът X може да се характеризира с най-висока степен на интегриране, но това е постигнато за сметка на най-малка гъвкавост и най-бавно функциониране. Продуктът Y може да е разработен като по-бърз и гъвкав продукт, но това е за сметка на по-ниска степен на интегриране. Разработчиците на продукта Z може да са възприели междинен подход, при който е заложена умерена степен на интегриране и скромни показатели за скорост и гъвкавост.
Броят на възможните комбинации от предимства и ограничения е по-голям от предлаганите понастоящем на пазара инструменти за създаване на BIM модели. Важният извод е, че всички съществуващи подходи се характеризират със сходни по характера си компромиси. Основните разлики между продуктите, които се конкурират на пазара в момента, могат да се сведат до относително неголеми измествания на позицията около една и съща крива на компромисите (интегриране към гъвкавост или от интегриране към скорост/ефективност). В резултат на прилагането в рамките на работата ми като консултант на разработената от мен методика за оценка, в някои случаи на първо място се класира продуктът X, а в други случаи това е продуктът Y или продуктът Z (или други продукти). Много зависи от конкретните условия на работа на проектантската фирма, която консултирам: комбинацията от проекти, по които работи, структурата на проектантските офиси/студиа, мрежовата и компютърната инфраструктура, размера на фирмата и т. н.

Неизбежното заключение обаче е че всички предлагани на пазара продукти са позиционирани изненадващо близо до описаната линия на компромиси. Като илюстрация на казаното, веднъж мой познат от „Bentley Systems" ми достави удоволствие със своя шеговит опит да убие два (конкуриращи се) заека с една добре прицелена остроумна забележка: „Revit е просто ArchiCAD с ограничения". Макар че това определение е (преднамерено) несправедливо и към двата продукта, то подчертава колко близо са групирани всички съществуващи продукти за създаване на BIM модели около една и съща крива на компромиси.

Teamwork 2.0 или TW2 на фирмата Graphisoft (чието пускане на пазара се очаква през втората половина на годината като част от пакета ArchiCAD 13) е истински технологичен пробив, защото постига значително (с математически порядък) подобрение на гъвкавостта и ефективността, без да жертва нищо по отношение на интегрирането на модела (дори да се абстрахираме от останалите фактори, ефективното интегриране на модела се подобрява благодарение на повишената сигурност и защита от грешки, обезпечени от TW2). В сравнение със съществуващите криви на компромиси, по които са позиционирани всички предлагани понастоящем инструменти за създаване на BIM модели, TW2 буквално не се побира в класацията. Този вид качествен скок в разработването на софтуерни продукти, който предоставя нови характеристики/предимства, които надхвърлят всички измерения на актуалната крива на компромисите, приложима към разработването на продукти, отговаря напълно на определението за революционна технология.

Както се посочва в класически текстове по бизнес стратегия, като „The Innovator's Dilemma" („Дилемата на иноватора" Clayton M. Christianson, The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business School Press, 1997 г.) и „Blown to Bits" (Philip Evans и Thomas S. Wurster, Blown to Bits: How the New Economics of Information Transforms Strategy. Harvard Business School Press, 2000 г.), революционните технологии често засягат най-тежко лидерите на пазара на изместената технология. Фокусът в професионалната ми дейност е върху поведението на софтуерни продукти, приложено към бизнес практиката. С други думи, аз не съм програмист, поради което нямам достатъчни познания върху вътрешната програмна логика на ArchiCAD или неговите конкурентни продукти, за да направя оценка доколко лесно или трудно тези конкуренти ще наваксат преднината на Graphisoft след направения от фирмата пробив.

Основавайки се на прекия си опит, обаче, мога да заключа, че продуктът TW2 на Graphisoft отговаря или надхвърля почти всички изисквания по отношение на повишаване на ефективността, гъвкавостта и надеждността, които са отправяни към инструментите за създаване на BIM модели от мнозинството от потребителите, работещи в архитектурни и инженерни фирми от всякакъв мащаб и вид. Ако приемем, че всички фирми, доставящи софтуерни продукти, полагат добросъвестни усилия, за да удовлетворят потребностите на своите клиенти, фактът, че нито един от големите доставчици на BIM инструменти все още не е предложил технологичен пробив, сравним с TW2 на Graphisoft, вероятно насочва към съществуването на някакви присъщи ограничения във вътрешната „архитектура" на предлаганите от тези доставчици продукти. Отново ще повторя, че не съм програмист, но според мен е напълно възможно незабавното конкурентно предимство, което технологията TW2 на фирмата Graphisoft ще предостави на своите потребители, да се задържи в продължение на няколко години, докато конкурентите на Graphisoft се опитват да скъсят преднината на фирмата по отношение на гъвкавостта и ефективността.

В условията на съвременната силно конкурентна глобална бизнес среда в сферата на проектирането и строителството, никой потребител или фирма не може да си позволи да пренебрегне един инструмент, който предоставя реално конкурентно предимство. Възможността технологията TW2 на Graphisoft да предостави устойчиво конкурентно предимство за период от няколко години е още по-убедителен аргумент за всяка проектантска фирма или екип, които обмислят прилагане на BIM и/или IPD подходите или се опитват да ги въведат в работата си, да (пре)оценят своя избор на инструмент за създаване на модели за BIM/IPD.

Край.

 

« Назад