"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Новини

Graphisoft

BIM ТЕХНОЛОГИЯ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ от Дж. Лейзърин - втора част

02.09.2009 TEAMWORK 2.0 НА GRAPHISOFT ЩЕ РЕВОЛЮЦИОНИЗИРА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА BIM/IPD

От Джери Лейзърин

->>> Продължение от първа част - >>>

 

КАКВА Е ПРЕДИСТОРИЯТА?

От декември 2002 г., когато съдействах за започване на дискусия в сектора, посветена на BIM подхода („Comparing Pommes and Naranjas", The LaiserinLetterTM, бр. 15, 16 декември 2002 г., http://www.laiserin.com/features/issue15/feature01.php
„Building Information Modeling", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling)
, много проектантски фирми (с различна големина и разположени на няколко континента) ме потърсиха за консултации във връзка с избора на софтуер за създаване на BIM модели и съответни инструменти за автоматизиране на работата с такива модели. Във връзка с това разработих собствена методика за съпоставяне и класиране на алтернативните BIM решения въз основа на набор от желани характеристики, които могат да се адаптират към работния процес и проектните изисквания на отделните фирми. В резултат от работата си с тази методика формулирах едно особено важно заключение относно значението на наличието на подходящи функции за обмен на файлове и модели в софтуера за създаване на BIM модели.

Защо наличието на такива функции е толкова важно? Казано просто, за да постигне една проектантска фирма висока производителност, трябва да е възможно по един проект да работят повече на брой хора, чиято работа може да бъде организирана така, че няколко души да работят по проекта едновременно, различни хора да работят последователно през определени периоди от време, или да се приложи всякаква друга комбинация от сценарии на организация на работните процеси. Освен това, в условията на съвременната свързана чрез интернет глобална производствена среда тези сътрудници, работещи едновременно и/или последователно по проекта, могат да внасят своя принос за разработването му, работейки на съседни бюра, в различни краища на града или в различни части на света. Всеки софтуер за проектиране, който не може да поддържа ефективно и своевременно тези форми на сътрудничество, в най-добрия случай възпрепятства ефективността, а в най-лошия може да стане причина за провал на всеки планиран или съществуващ работен процес, включващ работа с BIM.

Останалите характеристики на инструмента за работа с BIM модели, като гъвкавост при геометричното моделиране, автоматично управление на измененията в модела, поддръжка на участие на трети страни или други софтуерни функционалности и предимства, не биха могли да компенсират сериозен недостатък в тази област: поне не съгласно критериите за оценка/претегляне, включени в моята методика за оценка на BIM инструменти.

Методът, който днес наричаме BIM метод или BIM подход, постепенно замести 2D системите за проектиране, основани на чертежи/файлове, с интегриран 3D/цифров модел, от който се извличат всички необходими 2D изгледи (или чертежи или планове). От софтуерните продукти за проектиране, предназначени за архитектурни и инженерни фирми, които понастоящем се предлагат на пазара, ArchiCAD на Graphisoft използва този подход най-дълго, много години преди влизането в обща употреба на термина „BIM" (всъщност още отпреди създаването на много от продуктите, които днес се конкурират с ArchiCAD; съществуваха обаче някои новаторски инструменти, прилагащи сходен на BIM подход, между които трябва да споменем RUCAPS и производните му продукти Sonata и Reflex, които излязоха преди внедряването на BIM подхода в пакета ArchiCAD, но нито един от тях вече не се предлага на пазара).

Както посочихме по-горе, всички предлагани понастоящем инструменти за създаване на BIM модели, включително ArchiCAD, страдат в различна степен от ограничения и препятствия, затормозяващи работния процес и сътрудничеството, които се възприемат като неизбежни компромиси, и с които се заплащат предимствата, свързани с BIM подхода. Архитектурните и инженерни фирми и проектантски екипи досега приемаха ограниченията, наложени от тези „странични ефекти на BIM подхода", и (неохотно) се адаптираха към тях, тъй като липсваше информация за наличие на по-добра алтернатива и всъщност се считаше, че е невъзможно да се разработи такава. Това е един вид когнитивен дисонанс, при който оценяваме съществуващото положение като приемливо до момента, в който ни стане известно за съществуването на по-добро положение, когато внезапно започваме да считаме положението, което (макар и неохотно) сме приемали до момента, за неприемливо.

 

КАК РАБОТИ ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ?

Тъй като неотдавна фирмата Graphisoft ми предостави възможност да се запозная на практика с технологията TW2 (и бъдещия продукт ArchiCAD 13, от който TW2 е толкова важен елемент), смятам, че за много читатели ще е полезно да представя накратко някои от технологичните иновации, реализирани от специалистите на Graphisoft.

Струва си да повторя, че с технологията TW2 Graphisoft е преосмислила фундаментално централните и локалните елементи и начините на свързването им. Тази трансформация се основава на осъщественото вътрешно преструктуриране на ArchiCAD, изразяващо се в олекотяване на структурата на базата данни на програмата, с което са въведени отношения между отделните елементи без изрични връзки между тях, т. е. на практика е създадена релационна база данни. Това на свой ред позволява и обезпечава възможност за отделна обработка при резервирането, редактирането, актуализирането и освобождаването на части от централния модел на проекта, което може да се осъществява до нивото на отделните елементи, така че сега всеки потребител може да резервира - в движение - това, което му е необходимо, а не повече, за да изпълни своите непосредствени задачи.

  

На тази основа е изграден истинският фундамент на TW2 - новият Graphisoft BIM Server, активна система за управление на сървърни бази данни, която поддържа и актуализира централния проект, като прехвърля до и от клиентите (компютрите на потребителите) само „делта" данните, т. е. данните за измененията, произтичащи от действията и редакциите, осъществени от тях, при това на практика в реално време. Както и досега, всеки потребител/клиент резервира и освобождава независимо елементите, които са му необходими за неговата работа, а активният сървър изпраща автоматично информация за действията на всеки потребител/клиент до останалите клиенти. Докато информацията за редакциите, направени от всеки потребител, се предоставя на екипа само при задействане от потребителя на команди за записване/получаване, извършваните от всички потребители резервирания и освобождавания на елементи се изобразяват незабавно от сървъра за всички потребители/клиенти.

Тази облекчена процедура за избор/резервиране се прилага за всеки елемент или елементи, които могат да се видят във всеки изглед на модела, като всички резервирания/освобождавания се отразяват незабавно в изгледите на модела на всички останали потребители посредством промяна на цвета на елементите. Именно тази незабавна и автоматична визуална обратна връзка за осъществените на практика изменения в работното пространство от останалите членове на екипа създава за всеки потребител една динамична работна среда и уникално чувство на свързаност с проекта и работния процес на екипа във всеки един момент. Данните, които не са част от модела, като например свойства, анотации и дори самите изгледи, също могат да се избират и резервират/освобождават чрез тази процедура за резервиране, като тези действия се обозначават за всички останали потребители чрез остроумна екранна система, наричана от Graphisoft „лампи" (аз предпочитам термина „светофар", но вероятно това е само въпрос на терминология в зависимост от местоположението на пазара).
Всички актуализирания на централния модел на проекта се извършват само в сървъра (за разлика от много текущи подходи, при които локалните потребителски редакции се отразяват в локалното копие на проекта, което след това трябва да се прехвърли изцяло или отчасти в сървъра). При TW2 само делта данните, генерирани от всеки потребител/клиент, се обменят със сървъра, а актуализиране на централния проект на сървъра се извършва само след изпълнение на специална стъпка за валидиране в сървъра. В резултат на това свързаният с BIM мрежов трафик се намалява от десетки мегабайти за едно актуализиране до само няколко килобайта.

Освен това, тази технология осигурява допълнителното предимство на защита на целостта на централния модел на проекта - с други думи, едно възможно увреждане на данните в който и да е потребителски компютър и/или при прехвърлянето им между клиента (клиентите) и сървъра не може да увреди централния проект, защото BIM сървърът на Graphisoft разполага с необходимия капацитет да филтрира увредените входящи данни.

В допълнение към нововъведената способност на базата данни на модела в ArchiCAD да обработва индивидуални елементи и новия Graphisoft BIM Server, TW2 включва и основана на контекста система за извеждане на съобщения в реално време, която показва информация и обозначава резервирания, изменения и освобождавания, а също така осигурява структурирана функционалност, подобна на функциите за информационно управление, за разрешаване на евентуални конфликти при резервиране. Тази организирана около BIM подхода и ориентирана към действията или задачите система за извеждане на съобщения поддържа комуникация пряко между отделни потребители и общо за екипа, включително предаване на възлагания на елементи за работа и на коментари/въпроси, като например искания за преглед на която и да е част от проекта (и разбира се отговори на такива искания за преглед). Всички тези съобщения се извеждат пряко (и мигновено) на екраните на получателите им, с което се елиминира необходимостта от допълнителна комуникация извън компютърната среда, която често смущава работния процес. Системата за извеждане на съобщения в TW2 поддържа пълна документация за отправените въпроси, коментари, прегледи, отговори и т. н., включително за проведените сесии за маркиране, както и за действителните редакции, като всичко това се извежда в контекста на съответните изгледи на модела.

Отправяните между отделни потребители искания за освобождаване на елементи (на практика става дума за заемане) включват в съобщението бутон за иницииране на желаното действие, както и връзка за изобразяване на конкретния елемент или елементи, за които се отнася искането. Този метод за извеждане на съобщения се използва и за отправяне на искания за преглед, както и за възлагане. Прозорецът за съобщения, изобразен на екрана на всеки потребител, съдържа данни за всички действия, свързани със съобщения, като ги сортира чрез специални икони в следните групи: списък със задачи (To Do List) (действия, които трябва да извърша по искане на други потребители), Неизпълнени искания (Pending) (отправени от мен искания, на които не е получен отговор) и Изпълнени действия (Done) (история на съобщенията). Всеки потребител може лесно да провери кои елементи са резервирани от други потребители, като просто обърне внимание на това в какъв цвят са изобразени елементите на модела (и/или на системата от „лампи", за свойствата на елементите), след което може да премести с мишката курсора върху отделни елементи, за да отвори „информационен прозорец", изобразяващ данни за всеки резервиран елемент. Като цяло, системата за извеждане на съобщения в TW2 може да повиши значително ефективността на индивидуалната и екипната работа, като предоставя, без да отклонява вниманието от работата, информация за работния процес по проекта, предназначена за ръководителите на проекти и мениджърите на BIM дейността, които контролират и/или управляват работата на всеки проектантски екип.

Активният компонент на сървъра може да се конфигурира за осъществяване на контрол на управлението на CAD/BIM посредством права за достъп, който се осъществява чрез прилагане на профили за всеки потребител/клиент, като този подход може да се прилага за цялата фирма, по видове проекти, за отделни проекти, отделни потребители, конкретни елементи, конкретни действия и т. н. Същевременно, отчитайки разнообразните потребности на фирмите с различен размер, TW2 ще се доставя с основни характеристики, позволяващи на повечето екипи, състоящи се от пет или по-малко потребители, да създават нови проекти на практика с едно щракване на мишката: липсва задължителна поредица от действия за създаване на проект, не е необходимо да се отделя време за конфигуриране, като Graphisoft твърди, че времето за подготовка за работа с програмата е пет минути (което в моя случай се оказа повече от достатъчно време за запознаване/обучение, при това трябва да се има предвид, че аз не използвам ежедневно и на практическо ниво BIM инструменти).

Сървърът на TW2 включва и автоматизирана процедура за архивиране на целия проект, както и възможност за „връщане" на проекта към произволен момент в миналото или към произволно минало състояние. Въпреки че Graphisoft не съобщава за първоначално включване в технологията TW2 на изброените по-долу възможности, според мен няма да е трудно фирмата да разшири в бъдеще обхвата на активния сървър, така че той да поддържа допълнителни функции, като: работа с версии, с управление на дейността по редактиране чрез маркиране на етапите на работата по проекта посредством делта данни по дати в активния сървър (например дата на освобождаване/предаване), както и пълна одитна пътека, аналогично на Apple TimeMachine, за целите на контрола по проекта.

Взети заедно, тези нововъведения в TW2 (възможност за работа с отделни елементи на модела, Graphisoft BIM Server и системата за извеждане на съобщения в TW2) не само отстраняват ограниченията и препятствията, характерни за повечето съществуващи BIM инструменти, но също така повишават гъвкавостта на работния процес, ефективността на сътрудничеството и надеждността/целостта на модела до нови равнища, които взети заедно надхвърлят аналогичните набори от функции в повечето съществуващи BIM инструменти.

Когато става дума за едно такова смело и мащабно нововъведение като TW2, е трудно да опишем само в текст пълния обхват на функционирането на системата. Статични кадри от екраните на програмата (каквито така или иначе не са на разположение, тъй като технологията все още не е пусната на пазара) също не биха били достатъчни за пълноценно представяне на такава динамична и интерактивна технология, каквато е TW2. Опирайки се на моя опит, мога да кажа, че единствено демонстрацията на живо може да осигури достатъчно изчерпателно и задълбочено разбиране на продукта (обаче подобни демонстрации вероятно няма да се представят публично преди пускането на пазара на продукта ArchiCAD 13, който включва TW2; читателите, които желаят спешно да се подготвят за вземане на решение за въвеждане на BIM подход, могат да се свържат директно с Graphisoft, за да се опитат да уговорят частна демонстрация).

 

Край на втора част.

Следва продължение ->>>

« Назад